Dansk
English
Deutsch

....

international ret 

Jeg har arbejdet med folkeretlige spørgsmål i stillinger som Associate Expert i FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, som Rådgiver i EU, og som Policy and Public Diplomacy Advisor på Den Australske Ambassade. I studietiden tillige som praktikant i Verdenssundhedsorganisationen WHO og som studentermedhjælp i Udenrigsministeriet.

Ved siden af min juridiske kandidatgrad er jeg Master of International Relations (M.I.R., Statskundskab) med vægt på den politiske og diplomatiske virkelighed, som folkeretten befinder sig i, herunder særligt fokus på FN, øst-vest relationer, scenario-building og humanitær folkeret. Kombinationen af jura og statskundskab har udsondret stærke synergier, som giver arbejdsmæssige fordele i varetagelsen af klientens sag.


STUDIER – SPECIALER

Speciale, cand.jur. "Læren om suverænitet i FN". Analyse af FN 's Sikkerhedsråds, FN' s Generalforsamling og Den Internationale Domstols suverænitetsfortolking.

 

UNDERVISNING

Ekstern lektor og manuduktør i Folkeret på Københavns Universitet siden 2010 og samme sted som Eksaminator fra 2014. Undervisning i bl.a. immunitet, magtanvendelse og suverænitet, traktatret, havret og jurisdiktion.

 

FORFATTER TIL ARTIKLERNE

Populismens store rekyl

Kyklopisk Udenrigspolitik

Strasbourg Down

..

international law

 

I have worked with different issues of international law in positions such as Associate Expert in United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, as Advisor in the EU, and as Policy and Public Diplomacy Advisor at the Australian Embassy. During my studies, I also worked as an intern in The World Health Organization and as a student assistant in the Danish Ministry of Foreign Affairs.

As well as my law degree, I hold a Master of International Relations (M.I.R. political science) with emphasis on the political and diplomatic reality in which international law is found, including a special focus on the UN, east-west relations, scenario-building, and humanitarian international law. The combination of law and political science forms strong synergies that give me advantages in my work of taking care of my client's interests.


STUDIES – THESS

Thesis, Master of laws: "The doctrine of sovereignty in the UN". An analysis of the interpretation of sovereignty of the UN Security Council, The UN General Assembly and the International Court of Justice.

..

internationales recht

In meinen verschiedenen Anstellungen z.B. als Associate Expert beim UN Hochkommissariat für Menschenrechte, als Ratgeber in der EU und als Policy and Public Diplomacy Advisor an der Australischen Botschaft habe ich mit diversen völkerrechtlichen Fragen zu tun gehabt. Zugleich habe ich in meiner Studienzeit als Praktikant bei der Weltgesundheitsorganisation und als Studentenmitarbeiter im Dänischen Außenministerium gearbeitet.

Neben meiner Ausbildung als Jurist und Rechtsanwalt habe ich einen Master of International Relations (M.I.R., Politikwissenschaft), mit Schwerpunkt auf der politischen und diplomatischen Wirklichkeit des Völkerrechts. Besonderer Fokus liegt hier auf der UN, den Ost-West-Beziehungen, Scenario Building und dem humanitäreren Völkerrecht. Die Kombination von Jura und Politikwissenschaft lässt starke Synergien entstehen, was in der Wahrnehmung eines Falles oft viele Vorteile mit sich bringt.


STUDIEN – MAGISTERARBEIT

Magisterarbeit, M.A. Law: "Die Lehre von der Souveränität in der UN". Eine Analyse des UN-Sicherheitsrats, der UN-Generalversammlung und der Souveränitätsinterpretation des Internationalen Gerichtshofs.

 

UNTERRICHT

Lehrer seit 2010 und Examinator seit 2014 in Völkerrecht an der Universität Kopenhagen. Unterricht in u.a. Immunität, Machtverwendung und Souveränität, Vertragsrecht, Seerecht und Gerichtsbarkeit.

..

droit international

J’ai travaillé sur des sujets ayant trait au droit international en tant qu’expert associé au Bureau des droits de l'Homme du Haut Commissariat des Nations Unies, conseiller de l’Union européenne, et conseiller en matière de politique et de diplomatie publique pour l’ambassade d’Australie. Pendant mes études, j’ai également effectué un stage à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et en tant qu’étudiant assistant au ministère des Affaires étrangères du Danemark.

Outre ma maîtrise de droit, je suis également titulaire d’une maîtrise en relations internationales (sciences politiques). Je me suis en particulier penché sur la réalité politique et diplomatique dans laquelle le droit international s’inscrit, en m’attachant plus spécifiquement aux Nations Unies, aux relations Est-Ouest, aux constructions de scénarios et au droit international humanitaire. Cette combinaison de droit et de sciences politiques aboutit à de puissantes synergies qui constituent un avantage dans ma mission de défense du dossier du client.


ÉTUDES – MÉMOIRES

Mémoire, maîtrise de droit : « La doctrine de la souveraineté au sein des Nations Unies ». Une analyse de l’interprétation de la souveraineté dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Assemblée générale des Nations Unies et la Cour internationale de Justice.

 

ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES

Examinateur externe pour toutes les universités danoises, y compris en droit pénal, droit relatif aux droits de l’Homme, droit international et droit communautaire. Maître de conférence externe, tuteur et examinateur en droit international à l’université de Copenhague depuis 2010. Enseignement en immunité, coercition, et souveraineté, droit des traités, droit maritime et jurisprudence.

....