Dansk
English
Deutsch

....

STRAFFERET

 

Jeg fastlægger strategien for dit forsvar, bistår dig under afhøringen hos politiet og forsvarer dig i retten. Jeg går sagens materiale igennem sammen med dig og vil iværksætte yderligere undersøgelser, f.eks. af DNA-spor eller indkaldelse af yderligere vidner og værksætte anke, evt. klage samt søge evt. erstatning.

Du vil med mig som din forsvarsadvokat få en gennemslagskraftig, effektiv og professionel assistance. Vil du have min bistand, kræver det blot, at du ringer eller skriver til mig. Du kan også meddele retten eller politiet, at du vil have mig som din forsvarer. 

Med min baggrund i menneskerettigheder, er jeg helliget en dedikeret indsats for din sag, der vil gøre en forskel. Har du brug for flere informationer, inden du beslutter dig, så er du velkommen til at ringe eller sende en mail – jeg svarer inden for 1 time.


MIN ERFARING 

Jeg har 13 års dansk og international erfaring med straffe- og menneskerettighedsager. Jeg kender dansk og udenlandsk politis arbejdsmetoder indgående, blandt andet gennem mit tidligere arbejde i EU og FN. Jeg kender straffesagens gang og vil arbejde hårdt og dedikeret for at sikre dig det bedst mulige forsvar. Og sikre, at enhver begrundet tvivl rent faktisk kommer dig til gode. Jeg fastlægger strategien for dit forsvar, bistår dig under afhøringen hos politiet og forsvarer dig i retten.

Jeg går sagens materiale igennem sammen med dig og vil iværksætte yderligere undersøgelser, f.eks. af DNA-spor eller indkaldelse af yderligere vidner og værksætte anke, evt. klage samt søge evt. erstatning.Du vil med mig som din forsvarsadvokat få en gennemslagskraftig, effektiv og professionel assistance. Vil du have min bistand, kræver det blot, at du ringer eller skriver til mig. Du kan også meddele retten eller politiet, at du vil have mig som din forsvarer. Jeg er forsvarsadvokat med kontor i København, men arbejder med straffesager i hele Danmark. Med min baggrund i menneskerettigheder, er jeg helliget en dedikeret indsats for din sag, der vil gøre en forskel.

Har du brug for flere informationer, inden du beslutter dig, så er du velkommen til at ringe eller sende en mail – jeg svarer inden for 1 time. 

 

MIT SPECIALE:

 • Drab, vold, slåskampe, farefremkaldelse (Forbrydelser mod liv og legeme)
 • Ulovlig tvang, frihedsberøvelse (Forbrydelser mod den personlige frihed)
 • Voldtægt, blufærdighedskrænkelse, pornografi, alfonseri, rufferi mv. (Sædelighedsforbrydelser)
 • Tyveri, ulovlig omgang med hittegods, underslæb, bedrageri, mandatsvig, skyldnersvig, afpresning, røveri, åger, hæleri (Formueforbrydelser)
 • Brandstiftelse, sprængning, narkotikaforbrydelser (Almenfarlige forbrydelser)
 • Fredskrænkelser
 • Æreskrænkelser
 • Dokumentfalsk, dokumentsvig, skattesvig, momssvig etc. (Forbrydelser vedrørende dokumenter, mærker og penge.)

 

DIN RET

Du har ret til selv frit at vælge, hvem du vil have som forsvarer. Ellers vil retten automatisk tildele dig en vilkårlig forsvarer fra listen over de forsvarsadvokater, som det offentlige har antaget til at føre straffesager. Du har ret til at skifte forsvarer undervejs, hvis du måtte ønske det. Hvis du er fængslet, kan du give besked til enten den nye advokat, fængselspersonalet, politiet eller dommeren – eller de pårørende pr. brev eller under et besøg – om at du ønsker at skifte forsvarer, så vil den nye forsvarer automatisk kunne overtage sagen.

 

EN STRAFFESAG I DANMARK BESTÅR AF:

 • Anmeldelse og efterforskning
 • Tiltale
 • Retssag ved domstolene
 • Dom
 • Erstatning, hvis du bliver frifundet/ fuldbyrdelse, hvis du bliver dømt

At blive sigtet eller tiltalt i en straffesag er for de fleste en chokerende oplevelse. Anholdelse, ransagning, ubehagelige afhøringer, varetægtsfængsling eller telefonaflytning…alt det, som man kender fra kriminalbøger og film. Det bliver alt for pludseligt og brat til virkelighed. En virkelighed, man må forholde sig til – og som kræver bistand. Det er her, vi som forsvarsadvokater kan træde til og hjælpe dig og din familie sikkert gennem straffesagens forløb.

 

SÅDAN FORLØBER DIN STRAFFESAG

Det er afgørende for din situation, at der undervejs er en tæt løbende dialog om sagen mellem dig og mig om de efterforskningskridt der tages af politiet og om de efterforskningsskridt jeg som din forsvarsadvokat kan bede politiet om at forfølge. Vi vil sammen tidligt planlægge en strategi for forsvaret og jeg vil give dig et overblik over forløbet, så du ved, hvordan du skal forholde dig i det forløb, vi står i.

 

SOM DIN FORSVARSADVOKAT

 • varetager jeg kontakten til Politiet, anklagemyndighed og domstole
 • bistår jeg dig til afhøringer hos politiet og forbereder dig til afhøringer i retten
 • gennemgår jeg sagens materiale med dig, så vi ved, hvad vi skal forsvare dig imod
 • forbereder dig på afhøringer hos politiet eller myndigheder
 • hvis du er varetægtsfængslet, arbejder jeg på, at du kan få besøg og kontakt med din familie, din kæreste, venner og andre pårørende
 • iværksætter efterforskningsskrift og undersøgelser, som kan forstærke mit forsvar af dig
 • forbereder dig på afhøringer i retten
 • forsvarer dig i retten  
 • søger erstatning ved frifindelse
 • anker dom, klager og søger erstatning
 • varetager fortsat dine interesser under mulig afsoning, med kontakt til 
 • Kriminalforsorgen, hvor jeg vil søger om bedst mulige afsoningssted, fodlænke og prøveløsladelse
 • mange af mine klienter vedbliver jeg med at have en tæt kontakt til efter dom og afsoning. Det kan være helt nødvendigt

 

HVAD KOSTER DET?

Enhver, der i Danmark sigtes eller tiltales for en overtrædelse af straffelovgivningen, har krav på at få bistand af en advokat. Og man må selv vælge hvilken advokat. Staten afholder indledningsvist omkostningerne, så det bør ikke holde dig tilbage. Bliver du dømt, må du regne med at sagsomkostningerne vil blive opkrævet hos dig. Det er ikke dyrere at få en god advokat. Salæret fastsættes af domstolene – og altså ikke af advokaten – på grundlag af tidsforbrug. I øjeblikket beregner domstolene et salær på kr. 1.740 excl. moms (kr. 2.175,00 inkl. moms) pr. time inkl. forberedelse, kontorhold, forsikring, advokatens løn etc.

Præsidenterne for Vestre Landsret og Østre Landsret har vedtaget følgende vejledende salærtakster til forsvarere i straffesager, du kan se taksterne hér.

For privat antagede klienter beregnes en timepris på kr.  2.350,00 ( kr. 2. 937,50 inkl. moms).

Ansvar

Hauch Fenger Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikringer og garantiordning tegnet hos HDI Forsikring A/S. Der er tegnet forsikring og garanti efter de af advokatsamfundets fastsatte regler.

Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af Hauch Fenger Advokatfirma uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Almene oplysninger

Hauch Fenger Advokatfirma er en del af advokatsamfundet. Hauch Fenger Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed.

Alle vores advokater er beskikket af justitsministeriet i Danmark.

Alle ansatte advokater, fuldmægtige, studenter og øvrigt personale, behandler alle oplysninger vi, som led i vores virke bliver bekendt med, fortroligt. 

Hauch Fenger Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/ eller værneting medmindre dette aftales med klienten.

Advokatnævnet behandler klager over advokaters salærer og adfærd.

I salærsager vurderes i henhold til retsplejelovens § 126, stk. 2, om salæret er rimeligt. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte salæret.

I adfærdssager (også kaldet disciplinærsager) vurderer nævnet, om advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Reglen om god advokatskik findes i retsplejelovens § 126. Hvis nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan nævnet give advokaten en sanktion. Sanktionen kan være en irettesættelse eller en bøde.

Advokatnævnets fysiske adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 

 

INJURIESAGER

Som forsvarsadvokat fører jeg store og små injuriesager i Danmark og i udlandet. 

Jeg vandt i både by- og landsretten på vegne af 15 nydanskere den meget medieomtalte sag mod Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti indrykkede i maj 2013 en annonce i nogle dagblade, hvor partiet offentliggjorde fulde navn og hjemby på de næsten 700 personer, som netop havde fået tildelt statsborgerskab. Det skete under en rød overskrift, som lød: 'Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker…'

I sagen mod Dansk Folkeparti fik jeg Rettens ord for, at partiet i den nye sag ikke kun overtrådte straffelovens paragraffer om ærekrænkelser, men også den europæiske menneskerettighedskonventions bestemmelser om respekt for privatliv og ytringsfrihed under ansvar. 

Jeg har ved siden af egentlige retssager indgået adskillige forlig på vegne af klienter, som har været udsat for særligt grove angreb på en persons omdømme og æresfølelse. Modparten har hér ikke kunne føre sandhedsbevis, dvs. bevise rigtigheden af fremsatte beskyldningen. Disse sager er på modpartens forlig gennemført og har typisk indebåret i) en undskyldning for beskyldningerne indrykket i trykte og elektroniske medier, som beskyldninger blev bragt; ii) en fjernelse af disse på samme steder; iii) en lovning på ikke at gentage beskyldningerne; iv) betaling af en kompensation på kr. 10.000 i for injurier; samt v) betaling for de udgifter der har været i forbindelse med mit arbejde på sagen.

..

criminal law

 

I will lay down the strategy for your defence, assist you at the police interrogation and defend you in court. I will go though the case material with you, initiate further investigations, for instance for the DNA profile, summon additional witnesses, submit appeal to a higher court, and if relevant file complaint and claim damages.

By choosing me to lead your defense you will get a trenchant, thorough, and devoted lawyer. If you want my assistance, all you have to do is call or email. You can also inform the court or the police that you want me as your lawyer.

With my background in human rights, I am devoted to a dedicated effort for your case that will make a difference. If you need more information before deciding, please don’t hesitate to call or email—I will reply within one hour.

..

strafrecht

 

Ich lege die Strategie für Ihre Verteidigung fest, stehe Ihnen bei der Vernehmung durch die Polizei bei und verteidige Sie vor Gericht. Ich gehe die Unterlagen des Falles mit Ihnen durch und werde weitere Untersuchungen veranlassen, z.B. die Einholung eines genetischen Fingerabdrucks oder die Vorladung weiterer Zeugen. Ich werde  Berufung einlegen und bei Bedarf Beschwerde einreichen sowie eventuell Entschädigung verlangen.

Mit mir als Ihren Verteidiger erhalten Sie schlagkräftige, effiziente und professionelle Unterstützung. Benötigen Sie meinen Beistand, können Sie mich jederzeit anrufen oder mir schreiben. Sie können auch das Gericht oder die Polizei wissen lassen, dass Sie mich als Verteidiger möchten.

Aufgrund meines fachlichen Hintergrunds in den Menschenrechten widme ich mich Ihrem Fall engagiert und mit vollem Einsatz, der einen Unterschied macht. Benötigen Sie weitere Information, bevor Sie sich entscheiden, können Sie jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken – ich antworte innerhalb von 1 Stunde. 

....