Dansk
English
Deutsch

....MENNESKERET

 

Menneskeretlig argumentation er central i arbejdet som forsvarsadvokat; den sikrer de rettigheder, du har som sigtet, varetægtsfængslet, tiltalt eller som afsoner. Det er også forsvarsadvokatens opgave at tilse, at disse rettigheder respekteres samt at fremme de hensyn der ligger bag menneskerettighederne i klientens interesse. Rettigheder er beskyttet i Grundloven og Retsplejeloven, men også i de europæiske og internationale konventioner, som Danmark er medunderskriver af. Disse konventioner har ofte et højere beskyttelsesniveau, end de danske love – og Danmark er bundet af dem. Et indgående kendskab til dem, er derfor en fordel som dansk forsvarsadvokat.

Den erfaring jeg besidder fra mit internationale arbejde, og det sammenligningsgrundlag på tværs af samfund jeg har, er med til at sikre, at de menneskeretlige argumenter fremføres med gennemslagskraft for mine klienter, uanset om sagen er af strafferetlig eller politisk karakter. I asylsager og udvisningssager, som jeg fører for de danske domstole og i Flygtningenævnet, er det nødvendigt at kunne lave landeanalyser, som indeholder trusselsvurderinger, der peger på de farer der er for klienten ved at blive sendt tilbage. Derfor er er mine baggrund i internationale relationer, og i FN og EU central i forsvaret for klienter. 

Jeg repræsenterer klienter i sager om alle menneskerettigheder; i alle de klassiske grundrettigheder. Religionsfrihed. Personlig sikkerhed. Retten til retfærdig rettergang. Ytringsfrihed. Foreningsfrihed. Forsamlingsfrihed samt respekt for privatlivet og familielivet.  Mit internationale netværk er fintmasket og jeg vil kunne søge støtte til vores sag gennem mine kontakter i de internationale organisationer, som FN, EU, OECD, OSCE.


KARRIERE

Fra 2005 til 2007 var jeg ansat i FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, som Associate Expert; geografisk ansvarlig for Asien og Stillehavet, tematisk ansvarlig for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, minoritetsrettigheder, HIV-AIDS rettigheder, anti-terror initiativer og menneskerettighedsinformations systemer. Missioner til bl.a. Indien, Bolivia, Kina, Mongoliet, Egypten og Australien.

Udstationeret i Malawi i 2004 som Human Rights Officer for Institut for Menneskerettigheder. Under udstationeringen lykkedes det mig bl.a. at få Menneskerettigheder indskrevet i Den Malawianske Grundlov. Jeg distribuerede alle relevante menneskerettighedskonventioner og litteratur til landets domstole, materiale som ikke tidl. havde været tilgængeligt. Dommerne tilbagerapporterede, at de herefter begyndte at anvende dette materiale i deres domsafsigelser, hvorved befolkningens beskyttelse og nydelse af menneskerettigheder blev løftet.

Jeg arbejdede i Malawi for at udbrede de internationale civile og politiske rettigheder, bl.a. ved at sikre ngo’er og civilsamfundets stemme over for den malawianske stat og gennem en arrangering og afholdelse af en international konference, der kunne løfte vidensniveauet for centraladministrationen, politiet og militæret.

Jeg var politisk rådgiver for Generalsekretæren i IRCT i 2007, hvor jeg arbejdede for torturofres rettigheder og fremmelse af retsopgør mod torturbødler i hele verden. Sideløbende med sit arbejde som forsvarsadvokat, har jeg været bestyrelsesmedlem i The International Commission of Jurists, siden 2007.

 

SPECIALER

Statskundskabsspeciale, Master of International Relations, M.I.R.,

"Placeringen af Menneskerettigheder i udenrigspolitikken", Bond University, Australien, 2001 ".

 

FORFATTER TIL ARTIKLERNE

Implementering af menneskerettigheder i FN, Den Store Danske Encyklopædi, 2006

FN’s Højkommissariat for Menneskerettigheder, UNOHCHR, Den Store Danske Encyklopædi, 2006

Den Malawianske Kabale, Institut for Menneskerettigheder, 2005.

“Nævningenmandsland”, kronik, Politiken, marts 2014.

..

HUMAN RIGHTS LAW

Putting forward arguments from a human rights perspective is absolutely central to working as a defence lawyer. It secures the rights of those accused, charged, remanded in custody or serving a sentence. It is also the task of the defence lawyer to ensure that these rights are respected, and to promote the considerations that underpin human rights in the interests of the client. Rights are protected in the Constitution of Denmark and under the Danish Administration of Justice Act, as well as in the European and international conventions of which Denmark is a co-signatory. These conventions often have a higher level of protection than that offered by Danish law, and Denmark is bound by them. As a Danish defence lawyer, the in-depth knowledge of the international conventions that I have gained from my background in the United Nations and European Union is therefore a major advantage.

The experience from my international work, and the basis for comparison across societies that I have, helps to ensure that human rights arguments are put forward in an impactful manner for my clients, whether the case is of a criminal or political nature.

I represent clients in cases involving all human rights and in all the classic fundamental rights: Freedom of religion. Personal security. The right to a fair trial. Freedom of expression. Freedom of association. Freedom of assembly and respect for privacy and family life.I have a fine-meshed international network, and I will be able to seek support for our case through my contacts in international organisations such as the UN, EU, OECD and OSCE. I regularly attend the Danish Refugee Appeals Board in connection with applications for residence in Denmark, and here my background in human rights and studies of political science (analysis of countries) is a very significant advantage in terms of obtaining a good result for my clients.

..

menschenrecht

Ich vertrete Klienten in allen Menschenrechtsfällen; in allen klassischen Grundrechten. Religionsfreiheit . Persönliche Sicherheit. Das Recht auf ein faires Verfahren. Recht auf Meinungsfreiheit. Vereinigungsfreiheit. Versammlungsfreiheit und das Recht auf Achtung des Privatsphäre und des Familienlebens.

..

DROIT RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

Présenter des plaidoyers du point de vue des droits de l’Homme est un aspect absolument central du travail d’avocat de la défense. Cela garantit les droits de ceux qui sont accusés, inculpés, écroués ou purgent une peine. Il incombe également à l’avocat de la défense de veiller à ce que ces droits soient respectés et de promouvoir les considérations qui sous-tendent les droits de l’Homme dans l’intérêt du client. Ces droits sont protégés par la Constitution du Danemark et en vertu de la loi danoise sur l’administration de la justice, ainsi que par les conventions européennes et internationales co-signées par le Danemark. Ces conventions fournissent souvent un niveau de protection plus élevé que celui offert par la loi danoise et le Danemark est tenu de les respecter. En tant qu’avocat de la défense danois, la connaissance approfondie des conventions internationales que j’ai acquise grâce à mon expérience dans le cadre des Nations Unies et de l’Union européenne constitue donc un avantage majeur.

L’expérience issue de mon travail international et la base de comparaison entre différentes sociétés qu’il m’a apportée m’aident à assurer une présentation percutante des plaidoyers relatifs aux droits de l’Homme en faveur de mes clients, que l’affaire soit de nature pénale ou politique.

Je représente des clients dans des affaires impliquant tous les droits de l’Homme et tous les droits fondamentaux classiques : Liberté de religion. Sécurité personnelle. Le droit à un procès équitable. Liberté d’expression. Liberté d’association. Liberté de réunion et respect de la vie privée et familiale. Je dispose d’un réseau international serré, ce qui me permettra de solliciter mes contacts auprès d’organisations telles que les Nations Unies, l’UE, l’OCDE et l’OSCE pour obtenir des appuis. J’interviens régulièrement auprès du Conseil danois de recours des réfugiés dans le cadre de demandes de résidence au Danemark et, dans ces affaires, mon expérience en matière des droits de l’Homme et mes études en sciences politiques (analyse des pays) constituent un avantage extrêmement déterminant lorsqu’il s’agit d’obtenir un résultat positif pour mes clients.

..

DERECHOS HUMANOS

La formulación de argumentos desde el punto de vista de los derechos humanos es absolutamente esencial para el trabajo de abogado defensor. Garantiza los derechos de aquellos que han sido imputados, se encuentran en detención preventiva o cumpliendo condena. También es tarea del abogado defensor asegurar que se respeten estos derechos y promover las consideraciones que sustentan los derechos humanos en interés del cliente. Los derechos están protegidos en la Constitución de Dinamarca y en la Ley de Administración de Justicia de Dinamarca, así como en los convenios europeos e internacionales de los cuales Dinamarca es consignataria. Estos convenios cuentan con frecuencia con un nivel de protección más alto que el ofrecido por la Ley Danesa, y Dinamarca está sujeta a ellos. Como abogado defensor danés, el profundo conocimiento de los convenios internacionales que he adquirido de mi experiencia en las Naciones Unidas y en la Unión Europea es, por tanto, una importante ventaja.

La experiencia de mi trabajo internacional y el parámetro de base para la comparación a través de las sociedades que poseo contribuyen a garantizar que los argumentos de los derechos humanos tienen un gran impacto en mis clientes, ya sea si el caso es de naturaleza criminal o política.

Represento clientes en casos relativos a los derechos humanos y a toda clase de derechos fundamentales: Libertad religiosa. Seguridad personal. Derecho a un juicio justo. Libertad de expresión. Libertad de asociación. Libertad de reunión y respeto por la privada y familiar. Gracias a mi densa red internacional puedo buscar apoyo para nuestro caso a través de mis contactos en organizaciones internacionales como ONU, UE, OCDE y OSCE. Asimismo, participo regularmente en la Junta de Apelaciones de Refugiados de Dinamarca en relación con solicitudes de residencia en Dinamarca. En este caso, mi experiencia en derechos humanos y mis estudios en ciencias políticas (análisis de países) es una ventaja muy importante a la hora de obtener un buen resultado para mis clientes.

..

DREPTURILE OMULUI

Aducerea argumentelor din perspectiva drepturilor omului este esențială în munca unui avocat al apărării. Asigură drepturile acuzaților, condamnaților, celor aflați în arest sau care execută o sentință. Este de asemenea sarcina avocatului apărării să se asigure că aceste drepturi sunt respectate, și să promoveze considerațiile care impun drepturile omului în interesul clientului. Drepturile sunt protejate în Constituția Danemarcei și sub Legea daneză privind administrarea justiției, precum și de convențiile europene și internaționale în care Danemarca este co-semnatară. Aceste convenții au deseori un nivel de protecție mai ridicat decât cel oferit de legea daneză, iar Danemarca se supune lor. Ca avocat al apărării în Danemarca, cunoașterea aprofundată a convențiilor internaționale, dobândită din pregătirea la Națiunile Unite și în Uniunea Europeană, reprezintă un avantaj major.

Experiența acumulată din munca mea la nivel internațional și baza pentru comparația dintre societăți pe care o dețin ajută să mă asigur că argumentele care țin de drepturile omului sunt prezentate într-o manieră de impact pentru clienții mei, fie cazul de natură penală sau politică.

Reprezint clienții în cazuri care țin de drepturile omului și de toate drepturile fundamentale clasice: Libertatea exprimării religioase. Siguranța personală. Dreptul la un proces corect. Libertatea de exprimare. Libertatea de asociere. Libertatea de adunare și respectarea intimității și vieții de familie. Dispun de o rețea internațională calibrată și voi putea căuta susținere pentru cazul nostru prin intermediul contactelor mele din organizații internaționale precum NU, UE, OCDE și OSCE. Particip, în mod regulat, la Consiliul danez pentru apeluri ale refugiaților, privind solicitările de reședință în Danemarca, iar aici pregătirea mea în domeniul drepturilor omului și studiile de științe politice (analiza țărilor) reprezintă un avantaj foarte important pentru dobândirea unui rezultat pozitiv pentru clienții mei.

..

قانون حقوق الإنسان

إن تقديم الحجج من منظور حقوق الإنسان أمر جوهري للعمل كمحامي دفاع. فهو يضمن حقوق المدعى عليهم أو المتهمين أو الموضوعين قيد الحبس الاحتياطي أو يقضون حكمًا بالسجن. كما أن مهمة محامي الدفاع هي ضمان احترام هذه الحقوق وتعزيز الاعتبارات التي تدعم حقوق الإنسان لصالح العميل. الحقوق محمية في الدستور الدانماركي وبموجب قانون إقامة العدل الدانماركي، وكذلك في الاتفاقيات الأوروبية والدولية التي تعتبر الدانمارك إحدى الدول الموقعة عليها. وغالباً ما توفر هذه الاتفاقيات مستوى حماية أعلى من ذلك الذي يوفره القانون الدانماركي، والدانمارك ملزمة بالالتزام بها. بصفتي محامي دفاع دانماركي، فإن المعرفة المتعمقة بمجال الاتفاقيات الدولية التي اكتسبتها من تجربتي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هي بمثابة ميزة كبيرة.

الخبرة التي اكتسبتها من عملي الدولي وأساس المقارنة بين المجتمعات الذي أتوفر عليه يساعدان على ضمان تقديم الحجج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل مؤثرة من أجل عملائي، سواء كانت القضية ذات طابع جنائي أو سياسية.

أنا أمثل العملاء في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وبكافة الحقوق الأساسية الكلاسيكية: حرية الدين. الأمان الشخصي. الحق في المحاكمة العادلة. حرية التعبير. حرية تكوين جمعيات. حرية التجمع واحترام الخصوصية والحياة الأسرية. أتوفر على شبكة دولية منتقاة، وسأكون قادرًا على طلب الدعم من أجل قضيتنا من خلال جهات الاتصال الخاصة بي في المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أحضر بانتظام مجلس طعون اللاجئين الدانماركي في إطار طلبات الإقامة في الدنمارك، وفي هذه الحالة تعتبر تجربتي في مجال حقوق الإنسان ودراسات العلوم السياسية (تحليل البلدان) ميزة بالغة الأهمية فيما يخص الحصول على نتيجة جيدة لعملائي.

....