Dansk
English
Deutsch

....

profil

..

profile

..

profil

....

Forsvarsadvokat og menneskeretsadvokat

Master of International Relations (M.I.R.), ekstern lektor og eksaminator i Folkeret på

Københavns Universitet


....

DIN SAG, MIT FORSVAR, VORES MÅL

Jeg har ført en række større, medieomtalte straffesager i Danmark. Jeg er forsvarsadvokat i Danmarkshistoriens største narkosag, Christiania-sagen, i sager vedr. økonomisk kriminalitet, og sager om organiseret kriminalitet. I flere år har jeg ført hundreder af store og små straffesager i retten om bl.a. vold, narko, røveri, tyveri, drab og drabsforsøg.

På vegne af mine klienter fører jeg injuriesager og menneskerettighedssager i Danmark og i udlandet. Jeg vandt sagen i både byretten og landsretten mod Dansk Folkeparti, hvor 15 nybagte danske statsborgere alle blev navngivet under overskriften "Én på listen er til fare for Danmarks sikkerhed. Nu bliver han dansker." Jeg har en meget solid erfaring med injuriesager, private straffesager.

Vælger du mig som din advokat får du en gennemslagskraftig, grundig og engageret forsvarer der kæmper for din sag. Vil du have min bistand, kræver det blot, at du ringer eller skriver til mig. Du kan også meddele retten eller politiet, at du vil have mig som din forsvarer. Med min baggrund i menneskerettigheder, er jeg helliget en dedikeret indsats for din sag, der vil gøre en forskel. Har du brug for flere informationer, inden du beslutter dig, så er du velkommen til at ringe eller sende en mail – jeg svarer inden for 1 time. Jeg fastlægger strategien for dit forsvar, bistår dig under afhøringen hos politiet og forsvarer dig i retten. Jeg går sagens materiale igennem sammen med dig og vil iværksætte yderligere undersøgelser, f.eks. af DNA-spor eller indkaldelse af yderligere vidner og værksætte anke, evt. klage samt søge evt. erstatning.

Jeg møder dig i øjenhøjde. Uden fordomme. Jeg møder dig med respekt for den du er og med forståelse for, hvor du kommer fra. Jeg taler et sprog, du forstår. Jeg har kæmpet for menneskerettigheder fra Malawi til Mongoliet for bl.a. FN og har erfaring med international kriminalitet på Balkan og i Italien. Jeg har boet i alt 9 år i udlandet og rejst i over 130 lande. Mine internationale personlige og professionelle erfaring gør, at jeg har sammenligningsgrundlag til andre retssystemer, en stærk viden om internationale forhold og en indsigt i kulturelle baggrunde, der giver nuancer og perspektiver til din sag uanset om du er dansk eller udenlandsk. Jeg har boet på Balkan, i Kosovo, i Rom, Italien, i Lusaka, Zambia, i Lilongwe, Malawi, i Genève, Schweiz og på Gold Coast, Australien.

En stærk tværfaglig baggrund fra både jura og statskundskab betyder, at min indgang til sagerne og muligheder for at varetage dine interesser er bredere og dybere og det er en fordel for dig som klient – uanset om det en strafferetssag, en politisk sag eller en menneskerettighedssag. Du er sikret en gennemslagskraftig repræsentation, hvor du kan være sikker på, at alle forhold der tjener til dit forsvar kommer med: juridiske, personlige, sociologiske, politiske. En dedikeret indsats for din sag, der gør en forskel. Fra fastlæggelsen af strategien for dit forsvar, til at være ved din side under afhøringen hos politiet, til at forsvare dig i retten med gennemslagskraft. 

Har du brug for flere informationer, inden du beslutter dig, så er du velkommen til at ringe eller sende en mail – jeg svarer inden for 1 time.

Marcus Rubin, Advokat, LL.M.

Marcus Rubin er uddannet jurist fra Københavns Universitet og har en LL.M. i international ret fra London University. Han har modtaget Advokatsamfundets førstepris for prisopgaven 'Offentlighed i retsplejen', der efterfølgende er udgivet på DJØFs forlag. Han har arbejdet som jurist i Udenrigsministeriets folkeretskontor og forberedt sager for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Han har udgivet en række artikler i danske juridiske tidsskrifter, herunder Juristen, Ugeskrift for Retsvæsen og Loc og Ret. Han blev advokat i 2004. Han har også en Master fra Columbia i New York i journalistik og internationale studier og har studeret amerikansk ret på Duke University og på Harvard University. Han har undervist som manuduktør på Københavns universitet i Folke- og EU-ret og været ekstern lektor ved Københavns Universitet i Folkeret og International Politik i mere end ti år. Marcus Rubin vil arbejde med strafferet, menneskeret og international ret.

 

Jesper Lett, Konsulent, cand.jur. Københavns Universitet 2012

Jesper bistår kontoret med juridiske analyser, sparring, udfærdigelse af processkrifter, undersøgelser af dansk og international praksis i kontorets sagsforberedelse - ved siden af sin fuldtidsstilling som embedsmand i staten. Jesper har en stærk faglig profil, både generelt juridisk og inden for emner, som han har beskæftiget sig med professionelt og ved sine studier, herunder, strafferet, folkeret, international strafferet, forvaltningsret, miljøret, kapitalmarkedsret og selskabsret.

Jesper har boet i Tyskland af flere omgange og har bl.a. studeret 2 semestre i Berlin hvor han fulgte fag inden for folkeret og international strafferet. Jesper behersker engelsk og tysk på højt niveau og taler spansk på konversationsniveau.

 

..

YOUR CASE, MY DEFENSE, OUR GOAL

I have conducted a series of major cases covered by the Danish media. I won the case against the Danish People’s Party (Dansk Folkeparti) in which 15 newly naturalized citizens were listed by their names under the headline “One on the list poses a threat to Denmark. Now he becomes a Danish citizen.” As a defense lawyer, I represent clients in the greatest drug case in Danish history—the Christiania case, in financial crime cases, and cases of organized crime. I will be your defense lawyer in both minor and major cases.

By choosing me to lead your defense, you will get a trenchant, thorough, and devoted lawyer who fights for your case. If you want my assistance, all you have to do is call or email. You can also inform the court or the police that you want me as your lawyer. With my background in human rights, I am devoted to a dedicated effort for your case that will make a difference. If you need more information before deciding, please don’t hesitate to call or email—I will reply within one hour. I will lay down the strategy for your defense, assist you at the police interrogation and defend you in court. I will go through the case material with you, initiate further investigations, for instance for the DNA profile, summon additional witnesses, submit appeal to a higher court, and if relevant file complaint and claim damages.

I will approach you at eye level. Without prejudges. I will approach you with respect for who you are and with an understanding of where you come from. I speak a language you understand. I have been fighting for human rights from Malawi to Mongolia for among others the UN and I have experience with international crime in the Balkans and in Italy. I have lived a total of 9 years abroad and I have traveled to more than 125 countries in the world. My international and professional experience gives me a foundation on which to compare legal systems, a solid knowledge of international affairs and an understanding of different cultural backgrounds. This provides nuances and perspectives in your particular case regardless of your particular background. I have lived in the Balkans, in Kosovo, in Rome, Italy, in Lusaka, Zambia, in Lilongwe, Malawi, in Geneva, Switzerland, and in Gold Coast, Australia. 

A strong interdisciplinary background in both law and political science gives me an approach to my cases and possibilities to take care of your interests that are broader and deeper which is a an advantage to you as a client—regardless of whether it is a criminal case, a political case, or a human rights case. You are guaranteed a trenchant representation where you can be sure that all aspects that benefit your defense are included: legal, personal, sociological, political. A dedicated effort for your case that makes a difference. From the establishment of the strategy to being at your side at the police interrogation to a trenchant defense in court.

If you need more information before deciding, please don’t hesitate to call or email—I will reply within one hour.

..

IHR FALL, MEINE VERTEIDIGUNG, UNSER ZIEL

Ich habe eine Reihe großer, medienwirksamer Fälle in Dänemark geführt. So habe ich unter Anderem die Klage gegen die Dänische Volkspartei (Dansk Folkeparti) gewonnen. In diesem Fall wurden  die Namen von 15 frisch-gebackenen dänischen Staatsbürgern unter der Überschrift  “Einer auf der Liste ist gefährlich für Dänemarks Sicherheit. Nun wird er Däne” veröffentlicht.

Ich bin außerdem Verteidiger in einem der größten Drogenprozesse der dänischen Geschichte und agiere in Verfahren aufgrund von Wirtschaftskriminalität und organisierter Kriminalität.

Ich bin Ihr Verteidiger, in Großen wie auch kleinen Fällen!

Wenn Sie mich als Verteidiger wählen, bekommen Sie einen schlagkräftigen, gründlichen und engagierten Verteidiger, der für Ihren Fall kämpft. Benötigen Sie meinen Beistand, können Sie mich jederzeit anrufen oder mir schreiben. Sie können auch das Gericht oder die Polizei wissen lassen, dass Sie mich als Verteidiger möchten. Aufgrund meines fachlichen Hintergrunds in den Menschenrechten widme ich mich Ihrem Fall engagiert und mit vollem Einsatz, der einen Unterschied macht. Benötigen Sie weitere Information, bevor Sie sich entscheiden, können Sie jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken – ich antworte innerhalb von 1 Stunde. Ich lege dann die Strategie für Ihre Verteidigung fest, stehe Ihnen bei der Vernehmung bei der Polizei bei und verteidige Sie vor Gericht. Ich gehe die Unterlagen des Falles mit Ihnen durch und werde weitere Untersuchungen veranlassen, z.B. die Einholung eines genetischen Fingerabdrucks oder die Vorladung weiterer Zeugen. Ich werde  Berufung einlegen und bei Bedarf Beschwerde einreichen, sowie eventuell Entschädigung verlangen.

Ich begegne Ihnen in Augenhöhe. Ohne Vorurteile. Ich komme Ihnen mit Respekt und Verständnis für Ihre Herkunft entgegen und spreche eine Sprache, die Sie verstehen.

Ich habe u.a. für die UN von Malawi bis zur Mongolei  für die internationalen Menschenrechte gekämpft und habe Erfahrung mit internationaler Kriminalität auf dem Balkan und in Italien. Ich habe 9 Jahre lang im Ausland gelebt und gearbeitet und habe mehr als 125 Länder bereist. Meine persönliche, wie professionelle, internationale Erfahrung dient mir als Vergleichsgrundlage vieler Rechtssysteme, verschafft mir ein starkes Wissen um herrschende internationale Verhältnisse und die Einsicht in diverse kulturelle Hintergründe, welche letztendlich die Nuancen und Perspektiven ihres Falles abbilden.

Ich habe auf dem Balkan, im Kosovo, in Rom in Italien, in Lusaka in Sambia, in Lilongwe in Malawi, in Genf in der Schweiz und in Gold Coast in Australien gelebt.

Ein fachlich starker, interdisziplinärer Hintergrund in sowohl Jura als auch Politikwissenschaft erlaubt mir einen besseren Zugang zu meinen Fällen und ermöglicht mir Ihre Interessen weitergehend und tiefer zu vertreten, was für Sie als Mandant ein großer Vorteil ist – unabhängig ob es sich um ein Strafverfahren, einen politischen Fall oder Menschenrechtsfall handelt. Ihrem Fall wird eine ausgezeichnete Repräsentation zugesichert, die dafür sorgt, dass alle nötigen Umstände, die Ihrem Fall dienen miteingebracht werden: juristisch, persönlich, soziologisch, politisch. Ein engagierter Einsatz für Ihren Fall, der einen Unterschied macht. Von der Festlegung der Strategie der Verteidigung über den persönlichen Beistand während der Vernehmung bei der Polizei bis hin zur schlagkräftigen Verteidigung vor Gericht.

Benötigen Sie weitere Information, bevor Sie sich entscheiden, können Sie jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken – ich antworte innerhalb von 1 Stunde.

....

 

 


 

INTERNATIONAL partners

 

Advokat Laura Padrini, Via Parioli 27, 00197 Rome, Italy

  __

Yacine THIAM, Avocat à la Cour, 69 Avenue Georges Mandel, 75116 PARIS, France

 __

         Torres, Martín & Zaragoza, Passeig dels Tillers 3, 08034, Barcelona · Madrid · Malaga, Spain

  __

Daria, Manea & Associates,  23 Unirii Boulevard, Bl. 13, Entrance 1, 6th floor, Apt. 16, District 4,040103 Bucharest, Romania

    __

Sulija & Partners Law Firm, Jogailos g. 4,  Vilnius, Lithuania

    __

Bufete Frau, Carrer de Saint Miquel, 36, 07002 Palma, Illes Balears/ Paseo Juan Carlos I, Edif. Ibiza, Spain

     __                                                                             

Michael Wilson & Partners, Ltd., Central Asia and Caucasus Practice, SAT Plaza, 9th Floor
133 Bashir Safaroglu Street, AZ 1009 Baku, Azerbaijan

     __